LOADING

Type to search

Финален извештај за имплементацијата на меѓународниот проект „Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу“

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Процес на пристапување во ЕУ Работни програми Справување со нелибералните и евроскептичните наративи оддолу Справување со нелибералните и евроскептичните наративи оддолу

Финален извештај за имплементацијата на меѓународниот проект „Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу“

Share

Подготвителни активности: во активностите беа вклучени 12 учесници, од кои 3 учесници од Италија, 2 учесници од Полска, 2 учесници од Словенија и 5 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Скопје, Северна Македонија и онлајн, на 22-23 април 2021 година

Краток опис: овие активности се состоеја од 5 онлајн сесии во кои проектните партнери се собраа за да разговараат за динамиката и временската рамка на проектот, да ја презентираат ситуацијата во врска со нелиберализмот и евроскептицизмот во нивните земји и во Европа воопшто, како и методологијата на истражување.

Настани:

Во рамките на овој проект се реализирани 9 настани:

Настан 1, Учество: На настанот учествуваа 61 граѓанин, од кои 54 учесници од Северна Македонија, 3 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија и 2 учесници од Полска.

Локација / датуми: Настанот се одржа на Универзитетот Гоце Делчев, (Штип, Северна Македонија), на 28 септември 2021 година

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат првичните наоди од истражувањето спроведено од тимовите на земјата и да се добијат повратни информации од академската и граѓанската заедница во Штип и остатокот од Северна Македонија (онлајн).

Настан 2, Учество: На настанот учествуваа 36 граѓани, од кои 22 учесници од Словенија, 3 учесници од Италија, 8 учесници од Северна Македонија, 3 учесници од Полска и 9 дополнителни граѓани од други европски земји (Австрија, Германија, Италија, Франција, Бугарија, Косово и Србија).

Локација / датуми: Настанот се одржа на Факултетот за општествени науки при Универзитетот Љубљана, Словенија, на 14 октомври 2021 година.

Краток опис: Целта на настанот беше да се иницира поширока дискусија за прелиминарните наоди од истражувањето пред академската заедница на Љубљана, како и мрежа со друг проект финансиран од ЕУ, „Европизацијата се среќава со демократијата одоздола: Западен Балкан во потрага по нов европски и демократски моментум (WB2EU)“ поддржан преку Еразмус+ Жан Моне мрежите . Теми на разговор беа состојбата на евроскептицизмот во повеќе европски земји, со посебен акцент на Западен Балкан и односите со ЕУ. Двете иницијативи ги споија активностите и организираа затворена седница и јавна дискусија, која се одржа онлајн и лично.

Настан 3, Учество: На настанот учествуваа 30 граѓани, од кои 15 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 4 учесници од Полска, 9 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа во Scuola Normale Superiore (Фиренца, Италија), од 2 декември 2021 година

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето пред академската заедница во Фиренца. Посебен акцент беше ставен на методолошките аспекти на истражување на евроскептицизмот и нелиберализмот.

Настан 4, Учество: На настанот учествуваа 55 граѓани, од кои 2 учесници од Италија, 7 учесници од Словенија, 31 учесник од Полска, 15 учесници од Северна Македонија и 3 граѓани од други земји на ЕУ (Германија и Бугарија). Дополнително, настанот го следеле 66 граѓани на Јутјуб, без регистрација.

Локација / датуми: Настанот се одржа во Фондацијата Batory (Варшава Полска), од 17 февруари 2022 година.

Краток опис: Целта на настанот беше презентирање на наодите од истражувањето со пошироката полска јавност. Настанот беше организиран во соработка со Фондацијата Batory и Европскиот совет за надворешни работи во Варшава. Поради околностите на пандемијата, настанот беше проследен преку зум, YouTube и Facebook, како и преку медиумските партнери: Portal Spraw Zagranicznych, Video-KOD, Polityka, EUROACTIVE.pl и OKO.press. Теми на разговор беа состојбата на евроскептицизмот и нелиберализмот во четирите земји, како и поширока дискусија за евроскептичните сили низ Европа.

Настан 5, Учество: На настанот учествуваа 88 граѓани, меѓу кои 2 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 2 учесници од Полска и 82 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа на Правниот факултет, Универзитетот во Тетово (Тетово, Северна Македонија), на 10 март 2022 година

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето пред академската заедница во Тетово. Посебен акцент беше ставен на методолошките аспекти на истражување на евроскептицизмот и нелиберализмот, како и на меѓуетничките аспекти на интеграцијата на Северна Македонија во ЕУ. По јавниот настан, се одржа затворена работилница за студенти од Универзитетот во Тетово (Правен факултет) и Универзитетот во Скопје (Правен факултет и Филозофски факултет), на која се собраа студенти од различно етничко потекло, да разговараат за контранаративите на евроскептицизмот.

Настан 6, Учество: На настанот учествуваа 25 граѓани, од кои 9 учесници од Северна Македонија, 11 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 3 учесници од Полска.

Локација / датуми: Настанот се одржа во Scuola Normale Superiore, (Пиза, Италија), на 1 април 2022 година.

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето пред академската заедница во Пиза, како и да се дискутира за евроскептицизмот во времето на војната во Украина. На крајот од сесијата имаше посветен дел каде студентите ги презентираа своите ставови за контранаративите на евроскептицизмот.

Настан 7, Учество: На настанот учествуваа 35 граѓани, од кои 28 учесници од Словенија, 2 учесници од Италија, 3 учесници од Северна Македонија и 2 граѓани од Полска.

Локација / датуми: Настанот се одржа на Факултетот за општествени науки при Универзитетот Љубљана, Словенија, на 6 мај 2022 година.

Краток опис: Целта на настанот беше да се организира работилница прилагодена за студентите за развој на контранаративи на евроскептицизмот. Дополнително,  се одржа јавна дискусија за влијанието на војната во Украина врз европската интеграција.

Настан 8, Учество: На настанот учествуваа 107 граѓани, од кои 2 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 94 учесници од Полска и 9 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа на Факултетот за општествени науки, Универзитетот во Вроцлав, Полска, на 2 јуни 2022 година

Краток опис: Целта на настанот беше да се организира работилница прилагодена за студентите за развој на контранаративи на евроскептицизмот, организирана во соработка со Универзитетот во Вроцлав. Наодите од работилницата беа презентирани пред пошироката универзитетска публика и јавна дискусија за состојбата на Европа во светлината на тековната војна.

Настан 9, Учество: На настанот учествуваа 25 граѓани, од кои 3 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 2 учесници од Полска, 18 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа на Економскиот факултет, Универзитетот во Скопје, Северна Македонија на 1 јули 2022 година

Краток опис: Целта на настанот беше да се организира завршна конференција на проектот, да се евалуираат главните наоди и заклучоци од истражувањето и дискусиите за време на настаните и да се бараат дополнителни патишта за истражување. Организиран е во партнерство со Европскиот информативен и податочен центар при Економскиот факултет во Скопје. Настанот дополнително беше поддржан и отворен од амбасадорот на ЕУ во Северна Македонија, а нашироко покриен од медиумите.

Проектниот тим објави збирка на кратки политики за земјата кои ги содржат главните наоди од истражувањето и дискусиите, вклучително и кратка компаративна студија. На овој документ може да се пристапи подолу на линкот.

Проектот „Справување со нелибералните/евроскептичните наративи одоздола“ беше финансиран со поддршка на Европската Унија во рамките на Програмата „Европа за граѓаните“.

“Tackling illiberal Eurosceptic Narratives from Below” – Collection of policy briefs

Photos from project events

Tags:

Leave a Comment