Дополнителна информација за методологијата на спроведеното истражување на јавно мислење „ЕВРОМЕТАР 2022“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

За потребите на проектот: „Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија“ имплементиран од Евротинк – Центар за Eвропски Стратегии, спроведено е телефонско истражување (CАTI – Computer assisted Telephone Interviewing метода на NIPO платформа) на јавното мислење на национално репрезентативен примерок од N=1006 испитаници на возраст 18+ години старост.

Маргината на грешка изнесува +/-3,1% при ниво на сигурност од 95%.

Истражувањето е спроведено од 12 до 27 декември 2022 година.

Агенција која го спроведе истражувањето е БРИМА.

Резултатите од истражувањето се достапни на следниов линк.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа