ПАРЛАМЕНТАРЕН НАДЗОР ВРЗ БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Untitled design (12)

Во рамки на системот за надзор врз работата на разузнавачките служби во Северна Македонија, постојат неколку сегменти на надзор и контрола. Парламентарниот надзор е еден сегмент од демократскиот надзор над безбедносните и разузнавачките служби во Северна Македонија. Демократскиот надзор е од фундаментално значење за унапредување на владеењето на правото, одржување проверки и рамнотежи и обезбедување контрола на граѓаните врз еден од најинтрузивните сектори на управување, преку нивните избрани претставници.[1] Во овој авторски коментар, ќе ги претставиме надлежностите на телата кои го претставуваат парламентарниот надзор врз работењето на разузнавачките служби. Исто така ќе ги погледнеме и бројот на седници на релевантните комисии во текот на работата на Собранието во периодот 2016-2020 година.

Според позитивните законски прописи, во рамки на Собранието на Република Северна Македонија надзорните надлежности се делегирани на повеќе собраниски комисии: Комисијата за одбрана и безбедност, Комисија за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање и Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите.

Целосниот коментар е достапен за превземање тука.