admin

Димитар Николовски – Извршен директор

Димитар Николовски e извршен директор на Евротинк – Центар за европски стратегии.Претходно работел како постојан истражувач при Институтот за напредни студи во Кисег, Унгарија. Тој е исто така докторанд на Високата школа за општествени истражувања при Полската академија на науките во Варшава, Полска, каде ги истражува односите помеѓу популизмот и граѓанското општество во Југоисточна Европа. …

Димитар Николовски – Извршен директор Read More »

Александар Стојановски – Административен раководител и постар истражувач

Александар Стојановски работи како административен раководител и постар истражувач при Евротинк – Центар за европски стратегии – Скопје. Александар е докторанд на Факултетот за Безбедност на Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Студирал меѓународно кривично право и криминологија на Кралскиот Универзитет во Гронинген, Холандија (постдипломски студии). Александар е алумнист на катедрите за меѓународни односи и политички науки од …

Александар Стојановски – Административен раководител и постар истражувач Read More »

Aleksandar Stojanovski – Senior Researcher and Head of Administration

Aleksandar Stojanovski is a Senior Researcher and Head of Administration   at Eurothink – Center for European Strategies – Skopje. Aleksandar is a PhD student at the University of “St.Kliment Ohridski” – Faculty of Security in Skopje. He  holds a Master of Law  in international criminal law and criminology from the Royal University of Groningen,  in the Netherlands. Alexander is …

Aleksandar Stojanovski – Senior Researcher and Head of Administration Read More »

Ајше Мехмети – Финансиски и административен соработник

Ајше Мехмети работи како финансиски и административен соработник во ЕВРОТИНК. Претходно работеше како практикантка, преведувачка и проектна асистентка во ЕвроТинк, а била и наставник по англиски јазик во О.У. “Братство” и приватната школа “Challenge”. Студирала Економски науки на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје. Моментално следи магистерски студии по политики на Институтот за општествени и …

Ајше Мехмети – Финансиски и административен соработник Read More »

Ajshe Mehmeti – Finance and Administrative Officer

Ajshe Mehmeti works as a financial and administrative associate at EUROTHINK. She has previously worked as an intern, translator and project assistant at EUROTHINK, and was also an English teacher at the elementary school “Bratstvo” and at the center for foreign languages “Challenge”. She studied Economics at the University of Tourism and Management in Skopje. Currently she is a Master …

Ajshe Mehmeti – Finance and Administrative Officer Read More »

Оглас за вработување – Асистент за комуникации

Евротинк бара нов член на тимот, со позиција проектен асистент / односи со јавност. Повеќе детали подолу.  Име на проектот Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија  Проект бр.  2021-11986 Име на позиција Проектен асистент/односи со јавност Локација Скопје, Северна Македонија Период на траење јули 2021 – јуни 2022 (определено, со можност за продолжување …

Оглас за вработување – Асистент за комуникации Read More »