Студии на политики

Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК

Ова истражување се прави во рамките на проектот „Мониторинг за ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела АВМУ и АЕК – PROformance watch II. Целта на истражувањето е да даде целосна слика за внатрешните и надворешните предизвици и пречки со кои се соочува Агенцијата во своето досегашно работење, од каде што ќе произлезат и …

Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК Read More »

Македонската економија заснована врз знаење – заглавена помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето!?

Oвој документ ја анализира ефективноста на јавните политики наспроти нивната заглавеност помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето во поглед на исполнувањето на целите за изградба на економија заснована врз знаење.

ИМА ЛИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА?

Oвој труд се осврнува на примената на регулативата за заштита на конкуренцијата, а изнесените заклучоци се обидуваат да ја разрешат дилемата дали постои или не постои политика за заштита на конкуренцијата во Република Македонија.

ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ВИДУВАЊЕ НА ДЕТЕТО СО РОДИТЕЛОТ СО КОЈ НЕ ЖИВЕЕ

Целта на овој документ за јавна политика е да укаже на проблемите кои се јавуваат во практиката при спроведувањето на решенијата за видување помеѓу родителот и детето, а се со цел да се изгради еден функционален и ефикасен систем.

Дали Р.М го следи чекорот на усогласување на националното законодавство со меѓународните конвенции кои ја регулираат обврската за издржување со странски елемент?

Предмет на разгледување во овој текст е издршката на децата, што претставува законска обврска на родителите, без оглед на тоа дали живеат во брачна, вонбрачна заедница или се разделени, и законска обврска на посвоителите, врз основа на посвојувањето.

Намалување на јазот во вештините во Р. Македонија преку користење на достапни можности кои ги нуди Европската унија за периодот 2014-2020 г.

Инвестициите во образованието, истражувањето и иновациите треба значително да се зајакнат, но првенствено потребно е да се обезбеди ефикасност на таквите расходи преку создавање на поволни работни места за раст, базирани на знаење и работни места со додадена вредност како стратегиска алтернатива на трудоинтензивните, базирани на лон- производство и евтини работни места кои се поттикнуваат …

Намалување на јазот во вештините во Р. Македонија преку користење на достапни можности кои ги нуди Европската унија за периодот 2014-2020 г. Read More »

Стратешко планирање и креирање на јавните политики: Нерешена Рубикова коцка

Целта на овој документ е да даде преглед на креирањето на политиките во Република Македонија, односно на правилата кои го уредуваат креирањето на политиките, но и вистинската практика на креирање на политиките, како и да се утврди дали постојат празнини меѓу правилата што се воспоставени и практичната примена на истите. Главното прашање на кое ќе …

Стратешко планирање и креирање на јавните политики: Нерешена Рубикова коцка Read More »

Анализа на работата на Регулаторната комисија за енергетика

Главна цел на оваа анализа е да одговори на прашањето: „Дали и колку РКЕ ја врши задачата на независно регулаторно и надзорно тело во Република Македонија?“ Притоа, анализата ќе се обиде да одговори на две потпрашањата кои се наметнуваат: 1) Дали и до кој степен РКЕ успешно ги остварува своите законски надлежности? и 2) До …

Анализа на работата на Регулаторната комисија за енергетика Read More »

Scroll to Top