Перцепции и ставови на граѓаните на Република Северна Македонија за работата на полицијата

Logo na Evrothink

Граѓаните во моментот на мерењето најголема доверба имаат во Армијата на РС Македонија (47%), во Претседателот на РС Македонија (31%), во религиозните заедници (30%), како и во полицијата (25%), додека најмала доверба имаат во судството (8%) и обвинителството (8%). Мора да се истакне дека довербата во институциите е во висока корелација со партиската наклонетост на јавноста – поддржувачите на опозицијата се со повисок негативен став за разлика од поддржувачите на политичките партии што се во власта. Исто така, мора да се напомене дека и во ова мерење на јавното мислење, полицијата добива поголема доверба во однос на другите актери на кривичноправниот систем (судството и обвинителството остануваат најнегативно оценети институции).