Пристапување кон ЕУ

Реакција на EВРОТИНК и Институт за демократија: Добра подготовка е половина успешна работа

EUROTHINK – Centre for European Strategies и Institute for Democracy ‘Societas Civilis’ Skopje сметаат дека е вистинско време Заменикот на претседателот на Владата и Secretariat for European Affairs да преземат одлучни чекори кон ревидирање на преговарачката структура и комплетирање на преговарачкиот тим и работните групи за подготовка на преговарачките позиции.

Компаративна анализа 2014-2018

Компаративна анализа 2014-2018 Деветта година по ред Фондацијата отворено општество- Македонија (ФООМ) и ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии подготвуваат компаративна анализа на извештаите на Европската комисија (ЕК) за Република Македонија односно на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2014-2018 година. Целта на оваа анализа е што појасно да се прикаже брзината …

Компаративна анализа 2014-2018 Read More »

Компаративна анализа 2013-2016

Компаративна анализа 2013-2016 Осма година по ред Фондацијата отворено општество- Македонија (ФООМ) и Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) подготвуваат компаративна анализа на извештаите на Европската комисија (ЕК) за Република Македонија односно на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2013-2016 година. Целта на оваа анализа е што појасно да се прикаже брзината …

Компаративна анализа 2013-2016 Read More »

Компаративна анализа 2010-2013

Компаративна анализа 2010-2013 И оваа година направивме компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија односно на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2010-2013 година. Целта на оваа анализа е подобро да се утврди темпото со кое Република Македонија се приближува – или се оддалечува – од Европската унија. За таа …

Компаративна анализа 2010-2013 Read More »

Компаративна анализа 2009-2012

Компаративна анализа 2009-2012 Оваа компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија дава преглед на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2009-2012 година. За подобро да се согледа темпото со кое Република Македонија се приближува или оддалечува од Европската унија наодите се систематизирани со три бои и тоа: 1) Со стандардна …

Компаративна анализа 2009-2012 Read More »

Комапаративна анализа 2008-2012

Компаративна анализа 2008-2012 Оваа компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија дава преглед на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2008-2011 година. За подобро да се согледа темпото со кое Република Македонија се приближува (оддалечува) до Европската унија наодите се систематизирани на следниот начин: со болдирани црвени букви се обележани …

Комапаративна анализа 2008-2012 Read More »

Намалување на јазот во вештините во Р. Македонија преку користење на достапни можности кои ги нуди Европската унија за периодот 2014-2020 г.

Инвестициите во образованието, истражувањето и иновациите треба значително да се зајакнат, но првенствено потребно е да се обезбеди ефикасност на таквите расходи преку создавање на поволни работни места за раст, базирани на знаење и работни места со додадена вредност како стратегиска алтернатива на трудоинтензивните, базирани на лон- производство и евтини работни места кои се поттикнуваат …

Намалување на јазот во вештините во Р. Македонија преку користење на достапни можности кои ги нуди Европската унија за периодот 2014-2020 г. Read More »

Дневник на пристапувањето ЗАПИС 7: КАКО ДО ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЛУЖБИ?

Дневникот на пристапувањето, или на англиски Accession Log, е нова алатка на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, преку која се следи работата на Владата на Република Македонија, развојот на европските политики, имплементирањето на итните реформски приоритети и редовниот политички дијалог Македонија – Европска Унија или, со други зборови, процесот на пристапување во Европската Унија.

Пристапување кон ЕУ

Програмата „Процес на пристапување во Европската Унија“ покрива активности што
претставуваат уникатна комбинација на клучните традиционални продукти на
организацијата со иновативни алатки. Оваа програма го претставува јадрото на активностите
што организацијата ја направија препознатлива во изминатата деценија.
Како клучна иновација, од октомври 2019 година ЕВРОТИНК ќе пушти во употреба и
одржува специјализирана интернет-страница, eu.mk/ЕuropeanUnion.mk, која ќе претставува:
1) Дигитален водич за процесот на пристапување каде што на едноставен јазик ќе биде
објаснет комплексниот процес на пристапување во ЕУ и неговите придобивки; 2) Репозитар
за онлајн-ресурси поврзани со пристапувањето; 3) Платформа на која на редовна основа ќе
се креираат и репродуцираат едукативно-информативни содржини поврзани со
пристапувањето. Овој продукт ќе биде главната оска и комуникациски канал на кои ќе се
слеваат сите содржини произведени од организацијата.
Во периодот опфатен со стратегијата, ЕВРОТИНК ќе ги следи пристапните преговори
(доколку истите почнат) и ќе дава свои оценки и предлози за подобрување на преговарачката
структура, преговарачките позиции како и административно-институционалните капацитети
на државата за пристапување во ЕУ. Преку традиционалниот продукт, Компаративната
анализа на извештаите за напредокот, ЕВРОТИНК ќе продолжи да го оценува напредокот на
РСМ во пристапниот процес, при што должно внимание ќе биде посветено на анализа на
запоставената Национална програма за усвојување на европското законодавство.
ЕВРОТИНК ќе продолжи одблизу да ги следи програмирањето и апсорпцијата на ИПАфондовите, како и учеството на ентитетите од РСМ во Програмите на Унијата, вклучително
и преку следење на работата на Секторските работни групи и дисеминација на информации
кон граѓаните и граѓанските организации преку нашите комуникациски канали.
Истражувањето „Еврометар“ ќе остане клучен истражувачки продукт на организацијата во
следните 4 години, при што ЕВРОТИНК ќе спроведува барем една анкета годишно, која ќе
резултира со неколку истражувачки продукти. Во овој период, организацијата ќе вложи во
подобро претставување и дигитализација на завидните бази на податоци создадени во
изминатите шест години.
ЕВРОТИНК ќе продолжи да работи и на Дневникот за пристапување (Accession Log), кој
претставува алатка за анализа на јавните политики што се издава на редовна основа (барем
четири записи во годината). Ќе продолжи и организацијата на Chatham House настаните
EuroTalk и тоа барем четири секоја година.

Scroll to Top