Водич – процесот на преговори

Скрининг

Преговорите започнуваат со т.н. „скрининг“, односно детална анализа на моменталната состојба во земјата кандидат во однос на исполнувањето на критериумите за членство и степенот на усогласеност со европското аки во секое поглавје[1]. Неговата цел е од една страна да им ги претстави на државните институции обврските во однос на усогласување со европското аки што нè …

Скрининг Read More »

Одредници (benchmarks)

Воспоставувањето одредници (benchmarks) како своевидно зајакнување на политиката на условеност на ЕУ за прв пат е применето при преговорите со Хрватска и Турција, како резултат на „научените лекции“ од проширувањето со Бугарија и Романија. Одредниците се мерливи и се поврзани со клучни елементи на поглавјето кои е неопходно да се исполнат во текот на преговорите. …

Одредници (benchmarks) Read More »

Транзициони периоди

ЕУ, односно поединечни земји членки може да бараат преодни периоди и подолги рокови за некои прашања од нивен интерес. Тоа се случи со правото за слободно движење на работници од земјите кои пристапија во ЕУ во 2004, 2007 и 2013. Имено, земјите членки имаа можност да воведат ограничувања за одредени категории работници во период од …

Транзициони периоди Read More »

Принципи и процедури на преговарачката рамка

Преговорите се одвиваат во рамки на 35 тематски поглавја на европското аки[1] кои ги покриваат речиси сите области на општественото живеење. Започнуваат со т.н. „скрининг“, односно детална анализа на моменталната состојба во земјата кандидат во однос на исполнувањето на критериумите за членство и степенот на усогласеност со европското аки во секое поглавје[2]. Неговата цел е …

Принципи и процедури на преговарачката рамка Read More »

Критериуми за членство

Политички критериуми – функционирање на демократските институции   Делот за политички критериуми, иако не е формално поглавје, се состои од клучни критериуми коишто треба да ги исполниме како предуслов за членство. Во овој дел се следат сите аспекти поврзани со демократското функционирање на институциите на државата од коишто дел се следат и во рамки на …

Критериуми за членство Read More »

Европско законодавство (acquis communautaire)

Европското аки (acquis communautaire) се состои од: Содржината, принципите и политичките цели на Договорите; Законодавството усвоено со примена на Договорите (регулативи, директиви и имплементирачки акти) Судската практика на Судот на правдата на ЕУ; Декларации и резолуции усвоени од страна на ЕУ; Мерки донесени во рамки на заедничката надворешна и безбедносна политика; Мерки поврзани со областа …

Европско законодавство (acquis communautaire) Read More »

Scroll to Top