Водич – Преговарачки поглавја

Поглавје 1: Слободно движење на стоки

Слободното движење на стоки е една од суштинските области од самиот почеток на европскиот проект бидејќи е поврзано со четирите слободи на движење во рамки на внатрешниот пазар како темелна вредност на ЕУ (движење на стоки, луѓе – односно труд, услуги и капитал). Целта на ова поглавје е усогласување на националните стандарди во однос на …

Поглавје 1: Слободно движење на стоки Read More »

Поглавје 2: Слободно движење на работници

Една од клучните придобивки за граѓаните на ЕУ е тоа што имаат избор да живеат и работат надвор од својата земја на потекло, во која сакаат земја членка и притоа да ги уживаат истите права и обврски како граѓаните на таа земја членка[1]. Оваа слобода се однесува на вработените и самовработените лица, барателите на работа, …

Поглавје 2: Слободно движење на работници Read More »

Поглавје 3: Право на основање и слобода на давање услуги

Слободата на давање услуги на целата територија на ЕУ како една од „четирите слободи“, заедно со правото на започнување и вршење економска дејност во друга земја членка се тема на третото пристапно поглавје. Државата која пристапува кон ЕУ треба да го овозможи прекуграничното давање услуги и да осигура дека националното законодавство не поставува дискриминаторски услови …

Поглавје 3: Право на основање и слобода на давање услуги Read More »

Поглавје 4: Слобода на движење на капитал

Слободното движење на капиталот во рамки на ЕУ е четвртата слобода на движење во основата на внатрешниот пазар. Во рамки на ова поглавје, европското аки е насочено кон елиминирање на сите ограничувања во движењето на капиталот меѓу државите членки, но и кон трети земји. Неговото спроведување е насочено кон овозможување и олеснување на прекуграничните финансиски …

Поглавје 4: Слобода на движење на капитал Read More »

Поглавје 5: Јавни набавки

Поглавје 5 спаѓа во суштинските реформи што треба да се спроведат според новиот пристап во проширувањето, во насока кон подобро управување, поголема транспарентност, отчетност и ефикасност при трошењето на јавните финансии, со цел спречување на корупција, злоупотреба на службена положба и конфликт на интерес. Освен тоа, во контекст на функционирањето на внатрешниот пазар, реформите имаат …

Поглавје 5: Јавни набавки Read More »

Поглавје 6: Право на трговски друштва

Целите на ЕУ во рамки на поглавје 6 се однесуваат на можноста да се основаат компании и да вршат дејност на целата територија на ЕУ, да се обезбеди соодветна заштита за акционерите и другите засегнати страни, како вработените и доверителите, да се направат компаниите поефикасни, поконкурентни и поодржливи на долг рок. Ги опфаќа домашните и …

Поглавје 6: Право на трговски друштва Read More »

Поглавје 7: Право на интелектуална сопственост

Поглавје 7 се однесува на заштита на авторското и сродните права, како и правата од индустриска сопственост. Авторското и сродните права се стекнуваат со самото создавање на авторското дело (научно, уметничко или техничко) и не подлежат на посебна формална постапка за заштита, додека правата од индустриска сопственост ги вклучуваат заштитата на патентите, дизајнот, географското потекло …

Поглавје 7: Право на интелектуална сопственост Read More »

Поглавје 8: Политика на конкуренција

Со цел непречено функционирање на внатрешниот пазар на ЕУ како целина, ЕК има директна надлежност за спроведување на политиката на конкуренција, во соработка со националните институции во земјите членки. Целта на правилата е да обезбедат еднакви услови за фер конкуренција меѓу компаниите од сите земји членки преку контрола на структурата на пазарот, однесувањето на компаниите …

Поглавје 8: Политика на конкуренција Read More »

Поглавје 9: Финансиски услуги

Финансиската криза која ја погоди ЕУ во периодот 2009-2013 година ја наметна потребата од дополнително уредување на различни аспекти во организацијата и функционирањето на финансискиот сектор. Во тој контекст, целта на европското аки во поглавје 9 е да се обезбеди поголема стабилност и отпорност на банките, финансиските друштва и финансиските пазари (осигурителни компании, пензиски друштва, …

Поглавје 9: Финансиски услуги Read More »

Поглавје 10: Информатичко општество и медиуми

Поглавје 10 ги уредува прашањата поврзани со електронските комуникации, информатичкото општество и аудиовизуелните услуги. Целта на европското аки во оваа област е да обезбеди поголема функционалност на пазарот на телекомуникациски услуги преку создавање услови за влез и конкуренција на повеќе оператори, да поттикне нови инвестиции во секторот, да ја зајакне независноста на регулаторните тела, да …

Поглавје 10: Информатичко општество и медиуми Read More »

Scroll to Top