LOADING

Type to search

MK и EU – НАУЧИ, СПОДЕЛИ, ВКЛУЧИ СЕ

Клучни информации за проектот

Донатор

ЦИВИКА МОБИЛИТАС – АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

Временска рамка на спроведување

jуни 2019 – ноември 2020

Општа цел на проектот

Придонес кон поголема, порепрезентативни и посуштинска вклученост на граѓанското општество и неговите организации во процесот на пристапување кон ЕУ, олеснување на процесот за пристап и мотивација за поголема поддршка за пристапот кон ЕУ на Р. Македонија

Специфична цел на проектот

Да се зголеми информираноста и разбирањето на граѓанското општество за процесот на пристапување во ЕУ преку негова промоција и демистификација.

Активности

1. Stock-taking, собирање, обработка на информации (Р1)
2. Изработка на дигитално решение во тесна комуникација со изведувачи (Р1)
3. Подигнување на дигитално решение (Р1)
4. Промотивен настан за алатката (Р1)
5. Завршен настан (Р1)
6. Организација/спроведување на барем 12 едукативни и/или информативни настани насочени кон четири таргет групи (невладини организации, одлучувачи,новинари и млади) (Р2)
7. Изработка и објавување на 50 едукативни и информативни статии насочени кон демитологизирање на пристапувањето на државата кон ЕУ (Р2)
8. Продукција на видео инфографици (Р3)
9. Продукција на дигитални стории (Р3)
10. Продукција на останати мултимедијални содржини (Р3)

Македонските студенти ќе бараат членство во Европската студентска унија

Автор: Габриела Лескова   Македонските студенти ќе бараат членство во Европската студентска унија   Европската интеграција е стремеж и на…

Ресурсна платформа за граѓани и медиуми MK&EU

На 27.02.2020, во хотел Солун, Скопје беше презентирана и пуштена во употреба интернет страницата – ресурсна платформа, за пристапување на…