LOADING

Type to search

Општина Бутел, отворена за младите

Клучни информации за проектот

Донатор

Европска унија

Временска рамка на спроведување

септември 2022 – мај 2023

Општа цел на проектот

Општата цел на проектот е да придонесе кон овозможување и поттикнување на младинско учество во спроведувањето на локалните младински политики и во носењето одлуки за прашања и проблеми кои ги засегаат или се од интерес на младите на ниво на Општина Бутел.

Специфична цел на проектот

1. Зајакнат капацитет на членовите на Локалниот младински совет, Советот на општината и општинската администрација за креирање, спроведување и следење на младински политики
2. Зголемен интерес и мотивација на засегнатите групи на млади за активно граѓанско и младинско учество на локално ниво

Активности

1. Следење на спроведувањето на основање на Локалниот младински совет во општина Бутел
2. Истражување и анализа на состојбата на младите во Општина Бутел
3. Поддршка на ЛМС за Конципирање на Младинската Стратегија
4. Мапирање, идентификација, селекција и мобилизација на
стратешки партнери
5. Поддршка на ЛМС за изработка и изготвување за Младинската
програма Периодични консултации со физичко присуство
6. Електронски консултации
7. Стартен настан со покана на сите засегнати страни
8. Консултативна средба со претставници на младински иницијативи
9. Обуки со членови на ЛМС, Советот на Општина Бутел, како и младински организации
10. Тркалезна маса

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ ОБУКИ ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

OПИС НА ПРОЕКТОТ: Граѓанската организација Евротинк – Центар за европски стратегии го имплементира проектот „Општина Бутел отворена за младите“, финансиран…

Онлајн анкетен прашалник како дел од истражувањето и анализата на состојбата на младите во општина Бутел (Локална стратегија за млади 2023 – 2027)

Евротинк – Центар за европски стратегии го имплементира проектот „Општина Бутел отворена за младите“, финансиран од Европската Унија во рамки…

Јавен повик за надворешен/на соработник/чка за анализи и поддршка при креирање на локална младинска стратегија

ОПИС НА ПРОЕКТОТ: Евротинк – Центар за европски стратегии го имплементира проектот „Општина Бутел отворена за младите“, финансиран од Европската…

Евротинк одржа почетна конференција во рамки на проектот „Општина Бутел отворена за младите“

Евротинк – Центарот за европски стратегии на 18 октомври во просториите на општина Бутел ја одржа почетната конференција во рамки…