LOADING

Type to search

Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance Watch I

Клучни информации за проектот

Донатор

Британската амбасада во Македонија

Временска рамка на спроведување

септември 2016 – март 2018 година

Општа цел на проектот

Поттикнување на граѓанските организации и да ја мобилизираат поддршката на граѓаните за постигнување на одржливи промени преку информации и дебати врз основа на наодите од сеопфатен мониторинг на регулаторните тела (Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Агенција за електронски комуникации) и да ја унапреди нивната ефикасност, ефективност, транспарентност и одговорност преку подобрена јавна контрола.

Четврти квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, го презентира четвртиот мониторинг…

ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ

Овој документ ја анализира искористеноста на финансиските средства од ЕУ во Република Македо- нија преку Инструментот за претпристапна помош (2007-2013)….

Трет квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, го презентира третиот мониторинг…

Втор квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

Овој втор квартален извештај се однесува на работата на АВМУ и на АЕК во периодот јануари – март 2017 година…

Прв квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

Овој прв квартален извештај се однесува на работата на АВМУ и на АЕК во периодот октомври – декември 2016 година…

Мониторинг матрица за работата на АВМУ и АЕК

Овој документ ја содржи методологијата според која се врши анализата на законската и подзаконската регулатива, институционалната поставеност и на функционирањето…