Kristina Angelevska

ОГЛЕД ЗА ПРОТЕСТИТЕ И КЛУБОВИТЕ КАКО АНТИПОД НА КУЛТУРНИОТ НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ

Aвтор: Мариглен Демири, истражувач, Евротинк-Центар за европски стратегии Односите на Република Северна Македонија и Република Бугарија во последниве години се доста затегнати и со драматични карактеристики. Тоа главно се должи на многу фактори, проблемот е доста покомплексен од симплифирачките интерпретации прикажувани низ медиумите кои често имаат и подбуцнувачки мотиви, особено кога се однесува на нашето општество …

ОГЛЕД ЗА ПРОТЕСТИТЕ И КЛУБОВИТЕ КАКО АНТИПОД НА КУЛТУРНИОТ НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ Read More »

Analizë sociologjike e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë

Autori: Prof. dr. Tatjana Stojanoska Ivanova, Instituti i Sociologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup Diskursi sociologjik për marrëdhëniet ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë i referohet shumë aspekteve, duke përfshirë arsimin, kulturën, ekonominë, turizmin, sportin, politikën dhe sferat e tjera shoqërore, si dhe i përfshin lidhjet dhe ndërveprimin …

Analizë sociologjike e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë Read More »

Анализ на македоно-българските отношения

Aвтор: проф. д-р Марян Гюровски, Философски факултет, Университет „Св. Кирил и Методий“ – Скопие Когато става дума за сигурността и стабилността между Република Северна Македония и Република България, наистина няма място за открити въпроси. Сътрудничеството в областта на сигурността се развива, двете страни са гаранти за мира и стабилността в региона и в тази нова …

Анализ на македоно-българските отношения Read More »

MACEDONIAN – BULGARIAN ECONOMIC COOPERATION IMMUNE TO NEIGHBORHOOD RELATIONS

  Author: Prof. Dr. Borce Trenovski, Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje A brief overview of Macedonian-Bulgarian relations and the potential for their development After many years of attempts to establish mutual cooperation, the first serious rapprochement of the two countries N. Macedonia and Bulgaria established bilateral cooperation and dialogue in February 1999. …

MACEDONIAN – BULGARIAN ECONOMIC COOPERATION IMMUNE TO NEIGHBORHOOD RELATIONS Read More »

AN OVERVIEW OF THE AGREEMENT FOR FRIENDSHIP, GOOD NEIGHBOR’S AND COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF BULGARIA AND REPUBLIC OF MACEDONIA *

Author: Assis. Prof. Marijana Nikolova Stamova, Institute of Balkan Studies with Center for Tracology at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Republic of Bulgaria The friendship agreement between the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia, instead of being what it should be, i.e. to contribute to the rapprochement of the two countries, turned into …

AN OVERVIEW OF THE AGREEMENT FOR FRIENDSHIP, GOOD NEIGHBOR’S AND COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF BULGARIA AND REPUBLIC OF MACEDONIA * Read More »

Sociological analysis of the relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria

Author: Prof. Dr. Tatjana Stojanoska Ivanova, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, University “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje The sociological discourse on the relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria refers to many aspects, including education, culture, economy, tourism, sports, politics and other social spheres, and it comprises the connections …

Sociological analysis of the relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria Read More »

ОСВРТ КОН ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА *

Автор: доц. д-р Маријана Николова Стамова, Институт за балканистика со Центар по тракологија при Бугарската академија на науките, Софија, Република Бугарија Договорот за пријателство помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, наместо да биде она кое што треба да биде, т.е. да допринесе за зближувањето на двете држави, се претвори во акт којшто доведе до обратни …

ОСВРТ КОН ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * Read More »

Социолошка анализа на односите меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија

Автор: проф. д-р Татјана Стојаноска Иванова, Институт за социологија, Филозофски факултет, Универзитет „св. Кирил и Методиј”-Скопје Социолошкиот дискурс за односите меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија се однесува на повеќе аспекти, вклучувајќи ги образованието, културата, економија, туризам, спорт,  политика и други општествени сфери,  и истиот ги опфаќа конекциите и интеракцијата меѓу поединци, групи и …

Социолошка анализа на односите меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија Read More »