Kristina Angelevska

Expert Report: Recommendations of the Senior Experts Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications interception revealed in Spring 2015

The expert report and recommendations  on systemic Rule of Law issues and communication interception is published for research and archival purposes only.  Here is a list of urgent reform priorities to be fulfilled by North Macedonia in the fields of rule of law and fundamental rights, de-politicization of the public administration, freedom of expression and …

Expert Report: Recommendations of the Senior Experts Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications interception revealed in Spring 2015 Read More »

Експертски извештај: Препораки од експертската група за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото

Ивештајот на експертската група од 2015 година со препораки за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото, е објавен за истражувачки и архивски цели.  

„Справување со заканите против шумите: Институционални капацитети“

На 7 октомври, 2021г. Центарот за Европски Стратегии- Евротинк – Скопје ја организираше јавната дискусија насловена “Справување со заканите против шумите: Институционални капацитети“. Оваа дискусија беше почетен настан во рамките на проектот „Вертикално спротивставување на нелегална сеча во Северна Македонија“ кој се спроведува од јули 2021г. Проектот е финансиски поддржан од страна на Канадскиот фонд …

„Справување со заканите против шумите: Институционални капацитети“ Read More »

“Combatting Forest Threats: Institutional Capacities”

On October 7, 2021 Eurothink – Centre for European Strategies organized a public discussion entitled: Combatting Forest threats: Institutional capacities. The discussion was part of the project: ” Bottom-Up Opposition to Illegal Logging in North Macedonia” that is currently being implemented with the support of the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) through Embassy of …

“Combatting Forest Threats: Institutional Capacities” Read More »

Национален дијалог за отпорност во Република Северна Македонија и тркалезна маса- На иста страна: „Зајакнување на соработката меѓу граѓанскиот сектор и Владата на Република Северна Македонија со цел зголемување на отпорноста против организираниот криминал“

На 22ри септември, претставници на Евротинк – Центар за  Европски Стратегии учествуваа во национален дијалог за отпорност во Република Северна Македонија во организација на Глобалната Иницијатива против транснационален организиран криминал.  На настанот присуствуваа претставници од граѓанскиот сектор од земјава со цел да се промовира колективно дејствување, меѓугранична соработка  како и да се даде можност за споделување искуства, информации и взаемна …

Национален дијалог за отпорност во Република Северна Македонија и тркалезна маса- На иста страна: „Зајакнување на соработката меѓу граѓанскиот сектор и Владата на Република Северна Македонија со цел зголемување на отпорноста против организираниот криминал“ Read More »

National Resilience Dialogue in North Macedonia and a round table event-On the same side: “Enhancing cooperation between civil society and the government to strengthen resilience against organized crime”

On September 22, representatives of Eurothink – Center for European Strategies participated in a National Resilience Dialogue in North Macedonia organized by the Global Initiative against transnational organized crime (GI-ToC). This event brought together key representatives of the civil society sector in North Macedonia, countrywide, with the purpose of promoting collective action, cross border collaboration and to provide opportunities for experience and information sharing, lessons learnt, mutual support and assistance. This dialogue provided …

National Resilience Dialogue in North Macedonia and a round table event-On the same side: “Enhancing cooperation between civil society and the government to strengthen resilience against organized crime” Read More »

Јавна дискусија: „Справување со нелиберални и евроскептични наративи, оддолу“

На 28 септември, 2021, Евротинк -Центар за Европски Стратегии ја организираше првата хибридна дискусија како дел од меѓународниот проект: „Справување со нелиберални-евроскептични наративи, оддолу“, ко-финансиран од програмата: Европа за граѓаните на Европската Унија. Проектот се имплементира во соработка со неколку партнерски организации: Скуола Нормале Супериоре Фиренца/ Пиза, Италија; Универзитет во Љубљана, Словенија и Јан Новак Јежорански Колеџ на Источна Европа од Војновице, Полска. …

Јавна дискусија: „Справување со нелиберални и евроскептични наративи, оддолу“ Read More »

Public discussion: “Tackling illiberal and Eurosceptic narratives from below”

On September 28, 2021, Eurothink– Center for European Strategies organized the first hybrid public discussion as part of the international project: Tackling illiberal and Eurosceptical narratives from below co-funded by the Europe for Citizens program of the European Union. This project is being implemented in collaboration with three partner organizations: The Scuola Normale Superiore – Florence/Pisa, Italy; University of Ljubljana, Slovenia and Jan …

Public discussion: “Tackling illiberal and Eurosceptic narratives from below” Read More »

Кристина Ангелевска – проектна асистентка/односи со јавност

Кристина Ангелевска е проектна асистентка за истражување и комуникации во Евротинк од јули, 2021 година. Неодамна беше дел од програма за млади лидери во областа на надворешна политика и безбедност во Женевскиот Центар за безбедносни политики и е учесничка на обуката за мир и безбедност на ОБСЕ и Организација на Обединети Нации – сектор за …

Кристина Ангелевска – проектна асистентка/односи со јавност Read More »