LOADING

Type to search

Повик за учесници на Седма школа за европски политики

„Медиумите за ЕУ“ -- Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ „Медиумите за ЕУ“ -- Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ Актуелно ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Настани Ние & Јавност Процес на пристапување во ЕУ Работни програми

Повик за учесници на Седма школа за европски политики

Share

MK/ALB

Тема на Школата: Евроинтегративните процеси низ призма на новата методологија

Школата за европски политики е традиционална активност на Евротинк која се одржува секоја година. Целта на настанот е да придонесе кон подобро разбирање на процесот на евроинтеграции помеѓу претставниците на граѓанските организации, медиумите и други чинители.

Овогодинешното издание на Школата за европски политики се спроведува во рамки на проектот „Медиумите за ЕУ“ – Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ, кој ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии го спроведува во партнерство со Европска асоцијација за локална демократија (АЛДА) и Балкански институт за регионална соработка (БИРС) со поддршка од Европската Унија.

Овогодинешната Школа тематски ќе биде посветена на пренесување знаења околу евроинтегративните процеси низ призмата на изменетата нова методологија на интегративните процеси. Школата е отворена за претставници на граѓански организации, претставници на институции, новинари и медиумски работници, студенти и млади професионалци кои пројавуваат интерес за областите за кои Република Северна Македонија ќе го започне преговарачкиот процес со ЕУ. Предавачи на Школата ќе бидат еминентни меѓународни и национални експерти, со специфични портфолија за секоја од засебните сесии.

За кого е наменета:
Школата е отворена за претставници на граѓански организации, претставници на институции, новинари и медиумски работници, студенти и млади професионалци кои пројавуваат интерес за областите за кои Република Северна Македонија ќе го започне преговарачкиот процес со ЕУ.

Период и начин на имплементација:
Школата за европски политики ќе биде реализирана на 15ти и 16ти декември 2023 година. За селектираните учесници ЕВРОТИНК ќе ги покрие трошоците за пат и сместување.

Опфат и придобивки:
Учесниците на школата ќе имаат можност да ги надградат своите знаења на теми како евроинтегративниот процес низ призмата на изменетата нова методологија на интегративните процеси. Како предавачи на Школата ќе бидат ангажирани еминентни меѓународни и национални експерти, со специфични портфолија за секоја од засебните сесии.
Сите учесници кои ќе остварат учество на најмалку 80% од вкупното времетраење на Школата ќе добијат сертификати за успешно завршување на истата.

Предавањата на Школата ќе бидат исклучиво на англиски јазик.
Сите детали ќе бидат дополнително споделени со селектираните учесници.

Начин на пријавување и селекција:
Заинтересираните учесници треба да испратат работна биографија (CV) и Мотивациско писмо (двата документа на англиски јазик) на ел. адреса: eurothink@eurothink.mk не подоцна од 8ми декември 2023 год. до 16:00 часот.
ЕВРОТИНК ќе ги селектира и извести избраните учесници најдоцна до: 12ти декември 2023год.

 

***

THIRRJE PËR PJESËMARRËS NË SHKOLLËN E SHTATË PËR POLITIKA EUROPIANE
Proceset e integrimeve europiane në prizmin e metodologjisë së re

Shkolla e Politikave Europiane është një aktivitet tradicional i Eurothink-ut që mbahet çdo vit. Qëllimi i ngjarjes është të kontribuojë për të kuptuar më mirë procesin e integrimeve europiane mes përfaqësuesve të organizatave qytetare, mediave dhe palëve të tjera të interesuara.
Edicioni i sivjetshëm i Shkollës së Politikave Europiane zbatohet në kuadër të projektit “Mediat për BE-në” – Programi i shoqërisë civile për pjesëmarrjen e mediave në negociatat për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut në BE, të cilin EUROTHINK – Qendra për Strategji Europiane e zbaton në partneritet me Asociacionin Europian për Demokracinë Lokale (ALDA) dhe Institutin Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal (BIRC) me mbështetjen e Bashkimit Europian.
Shkolla e sivjetshme tematikiisht do t’i përkushtohet bartjes së njohurive për proceset integruese europiane përmes prizmit të metodologjisë së re të modifikuar të proceseve integruese. Shkolla është e hapur për përfaqësues të organizatave qytetare, përfaqësues të institucioneve, gazetarë dhe punëtorë mediatikë, studentë dhe profesionistë të rinj të cilët shfaqin interes për fushat për të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të fillojë procesin e negociatave me BE-në.

Për kë është e destinuar :
Shkolla është e hapur për përfaqësues të organizatave qytetare, përfaqësues të institucioneve, gazetarë dhe punëtorë mediatikë, studentë dhe profesionistë të rinj të cilët shfaqin interes për fushat për të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të fillojë procesin e negociatave me BE-në.

Periudha dhe mënyra e zbatimit:
Shkolla e Politikave Europiane do të mbahet më 15 dhe 16 dhjetor të vitit 2023. Për pjesëmarrësit e përzgjedhur, EUROTHINK do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

Fushëveprimi dhe përfitimet:
Pjesëmarrësit e Shkollës do të kenë mundësinë të mbindërtojnë njohuritë e tyre për tema si procesi i integrimit europian përmes prizmit të metodologjisë së re të modifikuar të proceseve integruese. Si ligjërues të Shkollës do të angazhohen eksprtë eminent nacional dhe ndërkombëtar me portofol të veçantë për secilin nga sesionet e veçanta.
Të gjithë pjesëmarrësit që do të marrin pjesë në të paktën 80% të kohëzgjatjes totale të Shkollës do të marrin certifikata për përfundimin me sukses të saj.
Leksionet e Shkollës do të jenë ekskluzivisht në gjuhën angleze. Të gjitha detajet do të ndahen me pjesëmarrësit në mënyrë plotësuese.

Mënyra e aplikimit dhe e përzgjedhjes:
Pjesëmarrësit e interesuar duhet të dërgojnë një biografi pune (CV) dhe letër motivuese (të dy dokumentet në gjuhën angleze) në adresën elektronike: eurothink@eurothink.mk jo më vonë se me datën 8 dhjetor të vitit 2023, deri në orën 16:00.

EUROTHINK do t’i selektojë dhe njoftojë pjesëmarrësit e përzgjedhur më së voni deri më 12 dhjetor të vitit 2023.