LOADING

Type to search

Врски помеѓу граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија

Документ за јавна политика ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Поврзување на граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија Поврзување на граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија Публикации Регионална интеграција

Врски помеѓу граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија

Share

Целта на проектот „Врски помеѓу граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија“ беше насочена кон градење доверба, спречување конфликти и олеснување на помирувањето врз основа на принципите на меѓусебно разбирање и почитување.

Проектот произведе два директни резултата:
1) Зголемена соработка и подобрени односи меѓу претставниците на двете граѓански општества и;
2) Воведе порелаксирана атмосфера со демистифицирање на лажните вести за Бугарија преку кампања на социјалните мрежи наменета за македонската јавност.

Овој проект претставува продолжување на веќе воспоставените врски меѓу граѓанските општества во двете земји.

Во проектната публикација прочитајте повеќе за остварените активности и резултати.

Преземи:

CIVIL SOCIETY CONNECTIONS – NORTH MACEDONIA AND BULGARIA

Tags: