DOKUMENT I POLITIKAVE PUBLIKE “DREJT POLICISË LLOGARIDHËNËSE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT”

Logo na Evrothink

Sipas rezultateve të sondazhit të opinionit publik, përqindja e qytetarëve (1.7%) që kanë pasur nevojë të paraqiten në Kontrollin e Brendshëm të Policisë është e vogël. Nga ata që raportuan në Kontrollin e Brendshëm, 2/3 mendojnë se nuk kontribuon në uljen e korrupsionit dhe joprofesionalizmit në organizatë. Në përgjithësi, ky konstatim duhet të konsiderohet vetëm si një tregues, duke pasur parasysh masën e vogël statistikore dhe si bazë për përgjithësime më të gjera. Gjatë diskutimeve me qytetarët, mendimet dhe pikëpamjet e tyre u mbuluan plotësisht dhe ndryshe nga intervistat me punonjësit e policisë, ky grup i larmishëm qytetarësh diskutuan dhe analizuan hapur punën e policisë në komunitetet e tyre lokale, duke u fokusuar veçanërisht në transparencën, vendimmarrjen gjithëpërfshirëse, konceptin e “policisë në komunitet”, llogaridhënien e policisë dhe efektivitetin e saj në komunitetet lokale.

Projekti “Drejt policisë transparente, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut” zbatohet me qëllim që të kontribuojë në punën më të mirë të policisë dhe rritjen e besimit në policinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ky synim i projektit synohet të arrihet duke vlerësuar shkallën e llogaridhënies, transparencës dhe nivelin e vendimmarrjes gjithëpërfshirëse në punën e policisë në nivel kombëtar. Për më tepër,
qëllimi përfundimtar i kësaj sipërmarrjeje njëvjeçare është nxitja e dialogut ndërmjet policisë, medieve dhe organizatave të shoqërisë civile në nivel lokal, me shpresë se do të kontribuojë në debatin publik për siguri më të madhe në shoqërinë e Maqedonisë së Veriut.