Rekomandime për përmirësimin e punës së mbikqyrjes parlamentare

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Mbikqyrja parlamentare e shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës, luan rolin kryesor në kontrollimin e punës së shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në Maqedoninë e Veriut. Sidoqoftë, sistemi i mbikqyrjes parlamentare është një labirint ligjor dhe institucional. Një nga arsyet kryesore për këtë pengesë është shpërndarja joefikase e mbikqyrjes së shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës midis tre komisioneve, pasi disa deputetë janë antarë të komisioneve të tjera. Një dilemë tjetër nxit debatin midis publikut profesional, dhe ky është numri i komisioneve të cilat duhet të jenë pjesë e mbikqyrjes parlamentare të shërbimeve të sigurimit dhe inteligjencës. Kjo është arsyja pse Qendra për strategji Europiane – Eurothink e mbështetur nga Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë – DCAF përgaditi disa rekomandime si pjesë e aktiviteteve për përkrahje të sektorit qytetar në suaza të programit për: Programit për reforma në sektorin e inteligjencës (2017-2021).

Eurothink's Vision

The vision of EUROTHINK is to see the Republic of North Macedonia as a developed, democratic and liberal society based on the principles of justice, equality, freedom and prosperity. We see the EU integration process as the best instrument for achieving our vision.

You Might be Interested

Social Media

Our Videos