Day: д.м.г

GUIDELINES FOR INCLUSION OF THE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN CHAPTER 24

The removal of internal border controls, the creation of a common market and the establishment of the four freedoms of movement as a key principlefor the functioning of the EU raised the issues of concurrent reduction and overcoming of the security risks it entails and creation of an area ofjustice, freedom and security. Within that …

GUIDELINES FOR INCLUSION OF THE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN CHAPTER 24 Read More »

НАСОКИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПОГЛАВЈЕ 24

Отстранувањето на контролите на внатрешните граници, создавањето на зедничкиот пазар и воспоставувањето на четирите слободи на движење како клучен принцип за функционирањето на ЕУ го отвори прашањето за паралелно намалување и надминување на безбедносните ризици што тоа ги повлекува и создавање на област на правда, слобода и безбедност. Во рамки на таа област, крајнатацел е …

НАСОКИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПОГЛАВЈЕ 24 Read More »