Поглавје 13: Рибарство

Заедничката рибарска политика, којашто е ексклузивна надлежност на ЕУ од Договорот од Лисабон наваму, се однесува на управувањето со рибните ресурси, меѓународната рибарска политика, пазарите и трговијата со риба, како и финансирањето, односно Европскиот поморски и рибарски фонд. Со неа прецизно се утврдува еднаков пристап до европските и територијалните води (целосно во сила по 2022), одржливи услови за риболов од економски и еколошки аспект – кога, каде и колку риба може да се лови според новиот принцип на регионализација, обврската за броење на уловот, развој на одржлива аквакултурата итн. Во однос на пазарната организација, се дефинираат критериуми за професионални здруженија, правила за конкуренција, маркетинг стандарди, информирање на потрошувачите и собирање информации за пазарот.

Надлежна институција од страна на ЕУ е Генералниот директорат за поморски работи и рибарство (DG MARE), а од македонска страна носител на поглавјето е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Агенцијата за храна и ветеринарство за подрачјата 2 и 3. Поглавјето се состои од следните подрачја:

  • Управување, инспекција и контрола на ресурси и флоти;
  • Структурни активности;
  • Пазарна политика.
Клучни прописи од европското акиКлучни национални прописи
Рамковна Регулатива (ЕУ) 1380/2013
Технички мерки за риболов, Регулатива (EУ) 2019/1241
Организација на пазарот, Регулатива (EУ) 1379/2013
Контрола на рибарството, Регулатива (EЗ) No 1224/2009
Собирање на податоци, Регулатива (EУ) 2017/1004 и имплементирачка Одлука 2016/1251
Регулатива за Медитеранот и Црно Море (EУ) 2019/982
Спречување на нелегално, непријавено и нерегулирано рибарство, Регулатива (ЕУ) 1005/2008
Длабоко море, Регулатива (ЕУ) 2016/2336
Заедничка агенција за контрола на рибарството,
Регулатива (ЕЗ) 768/2005
Нелокални видови, Регулатива (ЕЗ) 708/2007 Органска аквакултура, (EУ) 2018/848
Јагули, Регулатива (ЕЗ) 1100/2007
Закон за рибарство и аквакултура, со подзаконски акти
Закон за државниот инспекторат за земјоделство
Програма за унапредување на рибарството и аквакултурата
Закон за ветеринарно здравство

Со усогласување на националното законодавство во ова поглавје ќе се постигне унапредување за условите за одржливо рибарство на територијата на РС Македонија, подобрување, односно гарантирање на квалитетот на рибното производство и негов непречен пласман на пазарот на ЕУ.

КАРТИЧКИ

Scroll to Top