Мотиви за членство во ЕУ

Вредности на  Европската Унија

Човечко достоинство

Човечкото достоинство е неприкосновено. Таа мора да се почитува, заштитува и конституира врз вистинската основа на основните права.

Слобода

Слободата на движење им дава право на граѓаните да се движат и да живеат слободно во рамките на Унијата. Индивидуалните слободи како што се почитување на приватноста, слободата на мислата, религијата, собирањето, изразувањето и информациите се заштитени со Повелбата за основни права на ЕУ.

Демократија

Функционирањето на ЕУ е засновано врз репрезентативна демократија. Да се биде европски граѓанин, исто така, значи да се уживаат политички права. Секој возрасен граѓанин на ЕУ има право да застане како кандидат и да гласа на избори во Европскиот парламент. Граѓаните на ЕУ имаат право да застанат како кандидат и да гласаат во нивната земја на престој или во нивната земја на потекло.

Еднаквост

Еднаквоста е за еднакви права за сите граѓани пред законот. Принципот на еднаквост меѓу жените и мажите ги поддржува сите европски политики и претставува основа за европска интеграција. Се применува во сите области. Принципот на еднаква плата за еднаква работа стана дел од Договорот од Рим во 1957 година. Иако сè уште постојат нееднаквости, ЕУ постигна значителен напредок.

Владеење на правото

ЕУ се заснова врз владеењето на правото. Сè што прави ЕУ е засновано на договори, доброволно и демократски договорено од нејзините земји на ЕУ. Закон и правда ги поддржува независно судство. Земјите на ЕУ дадоа последна надлежност на Европскиот суд на правдата кои пресуди треба да ги почитуваат сите.

Човекови права

Човековите права се заштитени со Повелбата за основни права на ЕУ. Овие опфаќаат право да бидат ослободени од дискриминација врз основа на пол, расно или етничко потекло, религија или верба, инвалидитет, возраст или сексуална ориентација, право на заштита на вашите лични податоци или право на пристап до правда.

Европската унија како гаранција за мир

Нема поголема мотивација за обединување на Европа од желбата за мир (Член 3 ДЕУ). Колку повеќе европски земји ќе влезат во ЕУ, толку посилна ќе биде мировната рамка. Неодамнешните проширувања во ЕУ многу придонесоа за ова. Во 2012 година, ЕУ ја доби Нобеловата награда за мир за промовирање на мирот, помирувањето, демократијата и човековите права во Европа.

Единство и еднаквост како постојано присутна тема

Единството е постојано присутна тема. Најголемите проблеми на денешницата можат да се решат само ако европските земји дејствуваат и дејствуваат едногласно, додека ја зачувуваат нивната разновидност. Единството може да преживее само ако владее еднаквост. Ниту еден граѓанин на Унијата не смее да биде обесправен или дискриминиран заради национална припадност. Треба да се бори против дискриминацијата врз основа на пол, раса, етничко потекло, религија или верба, инвалидитет, возраст или сексуална ориентација. Повелбата за основни права на Европската унија не стои: таа исто така забранува каква било дискриминација врз основа на бојата на кожата, генетските својства, јазикот, политичкото или друго мислење, кои припаѓаат на национално малцинство, имот или раѓање. Покрај тоа, сите граѓани на Унијата се еднакви пред законот. Кога станува збор за земјите-членки, принципот на еднаквост значи дека ниту една држава нема предност пред друга и природните разлики како што се големината, населението и различните структури мора да се земат предвид само во согласност со принципот на еднаквост.

Основни слободи

Слободата доаѓа директно од мирот, единството и еднаквоста. Создавањето поголем ентитет со поврзување на 28 држави исто така овозможува слобода на движење надвор од националните граници. Ова особено се однесува на слободата на движење за работниците, слободата на основање, слобода за давање услуги, слободно движење на стоки и слободно движење на капиталот. Слободата на конкуренција им овозможува на компаниите да ги нудат своите стоки и услуги на неспоредливо поголем број на потенцијални клиенти. Работниците можат да бараат и менуваат работни места според нивните желби и интереси ширум ЕУ. Со поголема конкуренција на пазарот, потрошувачите можат да изберат најевтини и најдобри производи од многу поширок опсег. Секако, во случај на пристапување во ЕУ, договорот за пристапување често содржи преодни правила за нова членка, особено во однос на слободата на движење за работниците, слободата на обезбедување услуги и слободата на основање. Овие правила им овозможуваат на „старите“ земји-членки да следат, според националното законодавство или постојните билатерални договори, до седум години, како државјаните на новите земји-членки ги користат овие основни слободи.

Принципот на солидарност

Солидарноста е неопходна коректива на слободата, затоа што несовесната експлоатација на слободата е секогаш на штета на другите. Затоа, за да преживее, рамката на Заедницата мора да ја признае како основен принцип солидарноста на нејзините членови и подеднакво и праведно да ги споделува придобивките, односно благосостојбата, но и товарот.

Почитување на националниот идентитет

Се почитува националниот идентитет на земјите-членки. Не е наменето земјите-членки да бидат „изгубени“во Европската унија, туку тие да придонесат за неговите специфични карактеристики. Од оваа разновидност на национални карактеристики и идентитети е дека Европската унија го изведува својот морален авторитет, што му служи на општото добро на целата заедница.

Потреба за безбедност

Полициската и судската соработка продолжува да се зајакнува и да се зајакнува заштитата на надворешните граници на ЕУ. Сепак, безбедноста во европски контекст, исто така, подразбира и социјална сигурност за сите граѓани кои живеат во ЕУ, безбедност на работното место и обезбедување на општи економски и деловни услови. Во овој поглед, задачата на институциите на ЕУ е да создадат услови од кои тие зависат за да им овозможат на граѓаните и деловните субјекти да си ја формираат својата иднина.

Основни права

Постојат и бројни меѓународни конвенции за заштита на човековите права, од кои Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи (ЕКЧП) е исклучително важна за Европа.

Принципот на еднаков третман

Еден од особено важните принципи што редовно се повикуваат во правните спорови е принципот на еднаков третман. Едноставно кажано, ова значи дека слични случаи треба да се третираат подеднакво ако не постои објективно оправдана причина за нивно разликување.

ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ БИДЕ ГРАЃАНИН НА ЕУ?

  • Граѓаните на ЕУ можат да патуваат, да живеат и да работат каде било во ЕУ. ЕУ ги охрабрува и финансира програмите, особено во областа на образованието и културата, да ги приближи граѓаните на ЕУ.
  • Луѓето ги препознаваат симболите на заеднички европски идентитет, како што е единствената валута и европското знаме и химна.
  • Се појавува „европска јавна сфера“ со политичките партии од цела Европа. На секои пет години, граѓаните гласаат за новиот Европски парламент, кој потоа гласа за новата Европска комисија.

Чувството за припадност во Европската унија ќе се развива постепено бидејќи ЕУ дава опипливи резултати.

I. ПАТУВАЊЕ, ЖИВОТ И РАБОТА ВО ЕВРОПА

Државјанството на Европската унија е вклучено во Договорот на ЕУ: „Секое лице кое има националност на земја-членка е државјанин на Унијата. Државјанството на Унијата се додава и не го заменува националното државјанство “(член 20 (1) од Договорот за функционирање на Европската унија).

Што значи државјанство на ЕУ во пракса?

  • Граѓанин на ЕУ има право да патува, работи и живее каде било во Европската унија.
  • Ако имате завршено високо образование три или повеќе години, вашите квалификации ќе бидат признати во сите земји на ЕУ затоа што земјите-членки на ЕУ имаат доверба во квалитетот на системите за образование и обука во други земји-членки.
  • Пред да патувате во ЕУ, можете да добиете Европска картичка за здравствено осигурување од вашите национални надлежни органи за да ви помогне да ги покриете трошоците за лекување ако се разболите додека престојувате во друга земја.

II. КАКО МОЖЕТЕ ДА ГИ ИСПОЛНЕТЕ ВАШИТЕ ПРАВА, КАКО ЕВРОПСКИ ГРАЃАНИН?

Како граѓанин на Европската унија, вие не сте само работник или потрошувач: имате и одредени политички права. По влегувањето во сила на Договорот од Мастрихт, без оглед на националноста, имате право да гласате и да застанете на локалните избори во вашата земја на престој и на изборите во Европскиот парламент. Од 2012 година, имате право да поднесете петиција до Комисијата – под услов да најдете еден милион луѓе од најмалку седум земји од ЕУ за да ја потпишат вашата петиција.

Scroll to Top