Европско законодавство (acquis communautaire)

Европското аки (acquis communautaire) се состои од:

  • Содржината, принципите и политичките цели на Договорите;
  • Законодавството усвоено со примена на Договорите (регулативи, директиви и имплементирачки акти)
  • Судската практика на Судот на правдата на ЕУ;
  • Декларации и резолуции усвоени од страна на ЕУ;
  • Мерки донесени во рамки на заедничката надворешна и безбедносна политика;
  • Мерки поврзани со областа правда и внатрешни работи;
  • Меѓународни договори склучени од ЕУ и договори склучени меѓу земјите од ЕУ во областа на активностите на ЕУ.

Извор: Еурлекс, https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html

Scroll to Top