Расте процентот на граѓани кои користат услуги на јавната администрација без проблем, но општиот тренд на незадоволство продолжува

анкетинпо

Анкетно истражување ЕвроМетар 2019 – Ставови на граѓаните за работата на јавната администрација