ПРЕДИЗВИЦИ И ПРОБЛЕМИ НА ГРАЃАНИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ОД ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

0304e6af7a0c6d1432bba238

Во публикацијата се пренесени наодите од истражувањето спроведено од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, а издавач е Македонска платформа против сиромаштијата (МППС). Токму затоа ова истражување се фокусира на услугите во јавната администрација генерално, но особено ги нагласува услугите од Управата за водење на матичните книги (УВМК). Ваквото истражување има за цел да послужи како основа за најавените реформи на јавната администрација, особено во делот на услугите, односно да ги детектира проблемите и предизвиците, но истовремено и да понуди конкретни решенија за нив.