ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ

7011e327e59954a65fa23ec3

Овој документ ја анализира искористеноста на финансиските средства од ЕУ во Република Македо- нија преку Инструментот за претпристапна помош (2007-2013). Притоа, акцентот е ставен на фон- довите кои се управуваат преку т.н. децентрализиран систем за имплементација. Основната цел е сознанијата добиени од анализата да се употребат за унапредување на искористеноста на европски- те фондови.