НЕЗАВИСНО, НЕПРОФИТНО РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО – ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОМАЛКУ

c01e68ce442ece320d3a30ab

Дваесет и девети извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ.