Day: д.м.г

КОМЕНТАР НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ОД 2017-2022 СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ДЕЛОТ ПОСВЕТЕН НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Новата Стратегија за реформа на јавна администрација 2017-2022 е документ кој заедно со Акцискиот план 2017-2022 ги дава генералните насоки за процесот на реформа на јавната администрација. Сепак ваквиот документ има одредени недостатоци кои е потребно да се надминат.

Scroll to Top