Втор квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

3f9b1a14e26b6ea6879452eb

Овој втор квартален извештај се однесува на работата на АВМУ и на АЕК во периодот јануари – март 2017 година и е подготвен врз основа на „Мониторинг-матрицата за работата на АВМУ и АЕК“,1 креирана во консултација со двете регулаторни тела и објавена во јануари 2017 година. Методологијата за мониторинг ги зема предвид спецификите на двете регулаторни тела и ја следи нивната работа од аспект на транспарентноста и отчетноста, ефикасноста и независноста, перформансите и извршувањето и на јавниот интерес.