Анкетно истражување Еврометар 2016 година

Тајноста на гласањето во услови на атмосфера на страв и конспиративно размислување.