LOADING

Type to search

Мониторинг матрица за работата на АВМУ и АЕК

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance Watch I Публикации Работни програми

Мониторинг матрица за работата на АВМУ и АЕК

Share

Овој документ ја содржи методологијата според која се врши анализата на законската и подзаконската регулатива, институционалната поставеност и на функционирањето на двата регулатора – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) – имајќи ги предвид спецификите на двата регулатора. Истовремено, редовно ќе се следат одлуките, решенијата, извештаите, записниците од состаноците на телата на регулаторите и другите документи на овие регулаторни тела. Мониторинг матрицата за следење на работата на АВМУ и АЕК е структурирана во следните групи: 1. Транспарентност и отчетност; 2. Ефективност и независност; 3. Перформанси и извршување; 4. Јавен интерес.

Tags:

Leave a Comment