НАЗАДУВАЊЕ НЕВЕТЕНО, ОСТВАРЕНО!

13a81eceef027f34eb684bf5

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 2012-2015