Осумте + еден репер на Европската комисија – ден потоа…

mcet-blue-background-small

Сосема свесни за неумесноста на процентното изразување на исполнетоста на зададените репери, Македонскиот центар за европско образование се впушти во оваа невообичаена пресметка на проценти за да докаже дека нивото на исполнување на реперите не е 90%. Оттука, пресметката покажува дека Република Македонија исполнила само 62,87% од задачите што самата си ги постави, се разбира, во соработка со Мисијата на ЕУ во Скопје.