LOADING

Type to search

Отиде ли Македонија прекутрупа за Европа?

Публикации

Отиде ли Македонија прекутрупа за Европа?

Share

Во процесот на европеизација на општеството, освен добро познатиот Инструмент за претпристапна помош (ИПА), во периодот 2007–2013 година, Македонија ги имаше на располагање и таканаречените Програми на Заедницата. Програмите на Заедницата се инструменти за создавање „европска додадена вредност“ во областите каде има потреба за подлабока интеграција (научноистражувачката дејност и иновациите, образованието, културата, индустриската политика, социјалната политика итн.). Методологијата што ја применивме во ова истражување имаше за цел да ги собере неопходните податоци за да може истражувањето засновано на докази да понуди остварливи препораки за подобрување на учеството на македонските организации во Програмите на Заедницата, забрзувајќи ја на тој начин европеизацијата на Македонија.

Tags:

Leave a Comment