Каде се парите од ИПА 2007 – 2013?

kade_se_parite_ipa-25

ИПА-проектите опфатени во оваа брошура произлегуваат од финансиската рамка на ЕУ за периодот 2007-2013, а средствата се наменети за трите цели дефинирани со таканаречената „Обновена лисабон- ска стратегија“.