Реформите во црвено (Red Alert)

2acf7bbdf63204d4b5947cae

Компаративна анализа на извештаите на Eвропската комисија 2008-2011