Day: д.м.г

EU Accession: What are we going to negotiate about?

This brochure was prepared for the project “Action for Europe”, implemented in partnership with the Foundation Open Society Institute – Macedonia (FOSIM) and the Youth Education Forum (YEF), which provides EU promotion at the local level through debates and training. The purpose of the brochure is to inform the average Macedonian citizen about the reforms …

EU Accession: What are we going to negotiate about? Read More »

Пристапување на Европската Унија: За што ќе преговараме?

Оваа брошура е изработена за потребите на проектот „Акција за Европа“, реализиран во партнерство со Фондацијата Инстиут отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Младинскиот образовен форум (МОФ), кој предвидува промоција на ЕУ на локално ниво преку дебати и обуки. Целта на брошурата е да го запознае просечниот македонски граѓанин за реформите во Република Македонија, кои …

Пристапување на Европската Унија: За што ќе преговараме? Read More »

Подарокот од Бахус – Вино

Европската унија како светски лидер во производството, консумацијата, извозот и увозот на вино. Развивање на економски одржлив процес за интегрирано управување со отпадот од винската индустрија: производство на природни производи со особено значење за здравјето и производството на органско ѓубриво.

Да зборуваме за животната средина

Потребата од заштита на животната средина и од обезбедување на квалитетен живот на граѓаните на ЕУ, обезбедување правилно функционирање на единствениот европски пазар, како и вградување на принципот на одржлив развој во постојното законодавство доведе до засиленасоработка во секторот, а подоцна и до развивање на заедничка еколошка политика. Еколошката политика повеќе не е споредниот колосек, …

Да зборуваме за животната средина Read More »