Day: д.м.г

EU accession and poverty in Macedonia

This public policy brief addresses EU enlargement and its impact on poverty in acceding countries. EU enlargement is considered to be a powerful tool for reducing poverty in the acceding countries. EU membership is expected to bring intensified capital inflows and trade to the acceding countries, improve the institutional capacity of these countries, improve the …

EU accession and poverty in Macedonia Read More »

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија

Овој бриф за јавна политика го третира проширувањето на ЕУ и неговиот ефект врз сиромаштијата во државите пристапнички. Проширувањето на ЕУ се смета дека е моќна алатка за намалување на сиромаштијата во земјите што пристапуваат.Од членството во ЕУ се очекува да донесе интензивирани капитални приливи и трговски размени за земјите кои пристапуваат, подобрување на институционалниот …

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија Read More »

Ветувања, ветувања

Најмоќната политичка алатка која гарантира стабилност и безбедност на земјите/регионите и спречува конфликти е проширувањето на ЕУ. На сегашниот процес на проширување му недостига политичка волја и држави-членки кои ќе лобираат. Дебатата за заморот на проширувањето наспроти заморот на пристапувањето ја прави ЕУ да изгледа како Бермудскиот триаголник – колку повеќе ѝ се приближувате, толку …

Ветувања, ветувања Read More »