Организациски документи

Стратегија на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии 2020-2024 година

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии е невладино, непартиско, непрофитно и секуларно здружение на граѓани, кое го поддржува пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку истражувања и развој на јавни политики засновани на докази, професионална обука и советување, регионална соработка и застапување за промени.

Статут на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии

Согласно член 18 и член 23 од Законот за здруженија на граѓани и фондации на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/10), на седницата одржана на 28 септември 2018 година, Собранието го донесе новиот Статут на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии.