Публикации

Transparenca në punën policore e Republikës së Maqedonisë së Veriut: Dokument i politikave publike

Sipas rezultateve të hulumtimit të mendimit publik, përqindja e qytetarëve që e konsiderojnë policinë transparente në punën e saj korrespondon me përqindjen e qytetarëve që kanë shprehur besim tek policia si institucion. Një në pesë të anketuar ka besim tek policia si institucion, pra janë të bindur se policia është transparente në punën e saj. Kjo tregon korrelacionin …

Transparenca në punën policore e Republikës së Maqedonisë së Veriut: Dokument i politikave publike Read More »

Policy Brief “Transparency in the Work of the Police in the Republic of North Macedonia”

The project “Towards a transparent, accountable and inclusive policing in the Republic of North Macedonia” is implemented in order to contribute towards improved policing and increased trust in the Police of the Republic of North Macedonia. The goal of the project is intended to be achieved by assessing the levels of accountability, transparency and inclusive decision-making …

Policy Brief “Transparency in the Work of the Police in the Republic of North Macedonia” Read More »

Документ за јавни политики „Транспарентност во работата на полицијата во Република Северна Македонија“

Проектот „Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Република Северна Македонија“ се реализира со цел да придонесе кон подобро полициско работење и зголемена доверба во полицијата на Република Северна Македонија. Оваа цел на проектот е замислена дасе оствари преку проценка на степенот на отчетност, транспарентност и нивото на инклузивно донесување одлуки во работата на полицијата на национално ниво. Понатаму, …

Документ за јавни политики „Транспарентност во работата на полицијата во Република Северна Македонија“ Read More »

DOKUMENT I POLITIKAVE PUBLIKE “INKLUZIVITET NË VENDIMMARJEN E PUNËS SË POLICISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISE SË VERIUT”

Për t’u forcuar sundimi i së drejtës së ligjit, i rëndësisë thelbësore janë reformat në polici si një fushë prioritare për zhvillim të mëtejshëm.22 Policia, si organi më i dukshëm për ruajtjen e sigurisë publike, i nënshtrohet ndryshimeve që përfshijnë ngritjen dhe rinovimin e mekanizmave për bashkëpunim dhe komunikim të ndërsjellë me qytetarët, të cilët janë …

DOKUMENT I POLITIKAVE PUBLIKE “INKLUZIVITET NË VENDIMMARJEN E PUNËS SË POLICISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISE SË VERIUT” Read More »

Документ за јавни политики – Инклузивност во носење на одлуки во работата на полицијата во Република Северна Македонија

За да се засили владеењето на правото, од суштинско значење се реформите во полицијата, како приоритетна област за понатамошен развој. Полицијата како највидлив орган за одржување на јавната безбедност, подлежи на промени што вклучуваат воспоставување иобновување на механизмите за меѓусебна соработка и комуникација со граѓаните, што претставуваат клучна алатка за засилување на довербата во полицијата, со што ќе …

Документ за јавни политики – Инклузивност во носење на одлуки во работата на полицијата во Република Северна Македонија Read More »

DOKUMENT I POLITIKAVE PUBLIKE “DREJT POLICISË LLOGARIDHËNËSE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT”

Sipas rezultateve të sondazhit të opinionit publik, përqindja e qytetarëve (1.7%) që kanë pasur nevojë të paraqiten në Kontrollin e Brendshëm të Policisë është e vogël. Nga ata që raportuan në Kontrollin e Brendshëm, 2/3 mendojnë se nuk kontribuon në uljen e korrupsionit dhe joprofesionalizmit në organizatë. Në përgjithësi, ky konstatim duhet të konsiderohet vetëm si një tregues, …

DOKUMENT I POLITIKAVE PUBLIKE “DREJT POLICISË LLOGARIDHËNËSE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT” Read More »