Publications

Perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve të republikës së maqedonisë së veriut për punën e policisë

Edhe këtë vit qytetarët kanë besimin më të lartë në Ushtrinë (39%). Institucionet fetare janë në vendin e dytë me 32%, menjëherë pas tyre policia me 21%, etj. Qytetarët këtë vit kanë besimin më të ulët në prokurori (7%) dhe gjyqësor (6%). Dominon mendimi negativ për luftën kundër korrupsionit në institucionet shtetërore në vend gjegjësisht 71% e të …

Perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve të republikës së maqedonisë së veriut për punën e policisë Read More »

Euroentuziazmi në rënie të lirë: Hulumtimi anketues “Evrometar” dhjetor 2022

Anketa e realizuar ka treguar se, sa i përket perceptimit të situatës me vlerat themelore shoqërore, 61% e të anketuarve besojnë se nuk ka demokraci. Pakënaqësia e madhe e përgjithshme reflektohet edhe nëpërmjet opinionit të qytetarëve për drejtimin e shtetit, ku 72% besojnë se Maqedonia e Veriut po lëviz në drejtim të gabuar.  Pavarësisht skepticizmit në rritje për …

Euroentuziazmi në rënie të lirë: Hulumtimi anketues “Evrometar” dhjetor 2022 Read More »

Perceptions and Attitudes of the Citizens of the Republic of North Macedonia about the Work of the Police

And this year, the citizens have the highest confidence in the Army (39%). Religious institutions are in second place with 32%, right after them is the police with 21%, etc. Citizens have the least confidence this year in the Prosecutor’s Office (7%) and in the judiciary (6%). The negative opinion about the fight against corruption in the state …

Perceptions and Attitudes of the Citizens of the Republic of North Macedonia about the Work of the Police Read More »

Euro-Enthusiasm in Free Fall – EUROMETER December 2022

The survey conducted showed that in terms of the public perception of the situation with the fundamental social values, a high 61 % of respondents believe that there is no democracy. The great general dissatisfaction is reflected through the opinion of the citizens about the direction of developments in the state, with 72 % who believe that North …

Euro-Enthusiasm in Free Fall – EUROMETER December 2022 Read More »

EUROMETER survey 2022

EUROMETER is a survey through which EUROTHINK traditionally examines the opinion of citizens on issues related to European integration and citizens’ confidence in state institutions. The survey was conducted by “Brima” agency from December 12 to December 27, 2022 on a representative sample of 1006 respondents. The research examines the following questions: What are the …

EUROMETER survey 2022 Read More »

“Tackling illiberal/Eurosceptic Narratives from Below” – Collection of policy briefs

“Tackling illiberal Eurosceptic Narratives from Below” – Collection of policy briefs Eurothink-Center for European Strategies published the collection of policy briefs “Tackling illiberal/Eurosceptic Narratives from Below”. The collection is published with the project “Tackling Illiberal/Eurosceptic Narratives from Below” funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens.” The policy briefs …

“Tackling illiberal/Eurosceptic Narratives from Below” – Collection of policy briefs Read More »

Transparenca në punën policore e Republikës së Maqedonisë së Veriut: Dokument i politikave publike

Sipas rezultateve të hulumtimit të mendimit publik, përqindja e qytetarëve që e konsiderojnë policinë transparente në punën e saj korrespondon me përqindjen e qytetarëve që kanë shprehur besim tek policia si institucion. Një në pesë të anketuar ka besim tek policia si institucion, pra janë të bindur se policia është transparente në punën e saj. Kjo tregon korrelacionin …

Transparenca në punën policore e Republikës së Maqedonisë së Veriut: Dokument i politikave publike Read More »

Policy Brief “Transparency in the Work of the Police in the Republic of North Macedonia”

The project “Towards a transparent, accountable and inclusive policing in the Republic of North Macedonia” is implemented in order to contribute towards improved policing and increased trust in the Police of the Republic of North Macedonia. The goal of the project is intended to be achieved by assessing the levels of accountability, transparency and inclusive decision-making …

Policy Brief “Transparency in the Work of the Police in the Republic of North Macedonia” Read More »

Policy brief “Inclusive decision-making in the work of the police in the Republic of North Macedonia”

In order to strengthen the rule of law, police reform is essential as a priority area for further development.22 The police, as the most visible body for maintaining public safety, are subject to changes that include the establishment and renewal of mechanisms for cooperation and communicationwith citizens, which are a key tool for strengthening trust in …

Policy brief “Inclusive decision-making in the work of the police in the Republic of North Macedonia” Read More »

Policy brief: “Towards accountable police in the Republic of North Macedonia”

According to the results of the public opinion poll, the percentage of citizens (1.7%) who needed to file a complaint to the Internal Control of the Police is low. Of those who reported to the Internal Control, 2/3 think that it does not contribute to reducing corruption and unprofessionalism in the organization. In general, this finding should …

Policy brief: “Towards accountable police in the Republic of North Macedonia” Read More »