Blog

Analizë sociologjike e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë

Autori: Prof. dr. Tatjana Stojanoska Ivanova, Instituti i Sociologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup Diskursi sociologjik për marrëdhëniet ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë i referohet shumë aspekteve, duke përfshirë arsimin, kulturën, ekonominë, turizmin, sportin, politikën dhe sferat e tjera shoqërore, si dhe i përfshin lidhjet dhe ndërveprimin …

Analizë sociologjike e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë Read More »

Анализ на македоно-българските отношения

Aвтор: проф. д-р Марян Гюровски, Философски факултет, Университет „Св. Кирил и Методий“ – Скопие Когато става дума за сигурността и стабилността между Република Северна Македония и Република България, наистина няма място за открити въпроси. Сътрудничеството в областта на сигурността се развива, двете страни са гаранти за мира и стабилността в региона и в тази нова …

Анализ на македоно-българските отношения Read More »

MACEDONIAN – BULGARIAN ECONOMIC COOPERATION IMMUNE TO NEIGHBORHOOD RELATIONS

  Author: Prof. Dr. Borce Trenovski, Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje A brief overview of Macedonian-Bulgarian relations and the potential for their development After many years of attempts to establish mutual cooperation, the first serious rapprochement of the two countries N. Macedonia and Bulgaria established bilateral cooperation and dialogue in February 1999. …

MACEDONIAN – BULGARIAN ECONOMIC COOPERATION IMMUNE TO NEIGHBORHOOD RELATIONS Read More »

AN OVERVIEW OF THE AGREEMENT FOR FRIENDSHIP, GOOD NEIGHBOR’S AND COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF BULGARIA AND REPUBLIC OF MACEDONIA *

Author: Assis. Prof. Marijana Nikolova Stamova, Institute of Balkan Studies with Center for Tracology at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Republic of Bulgaria The friendship agreement between the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia, instead of being what it should be, i.e. to contribute to the rapprochement of the two countries, turned into …

AN OVERVIEW OF THE AGREEMENT FOR FRIENDSHIP, GOOD NEIGHBOR’S AND COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF BULGARIA AND REPUBLIC OF MACEDONIA * Read More »

Sociological analysis of the relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria

Author: Prof. Dr. Tatjana Stojanoska Ivanova, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, University “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje The sociological discourse on the relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria refers to many aspects, including education, culture, economy, tourism, sports, politics and other social spheres, and it comprises the connections …

Sociological analysis of the relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria Read More »

THE POSITIVE SENSIBILITY OF THE PROPOSAL THAT UNLOCKED THE PROCESS OF INTEGRATIONS

Author: Lorik Idrizi, Balkan Institute for Regional Cooperation – BIRC In the great mosaic of the integration of the state and the European future, the Albanian citizens of North Macedonia, although aware of the sensitivity of the dispute with Bulgaria, which is of identity and culture, in their eyes saw only the light of the …

THE POSITIVE SENSIBILITY OF THE PROPOSAL THAT UNLOCKED THE PROCESS OF INTEGRATIONS Read More »

Analysis of Macedonian-Bulgarian relations

Author: Prof. Dr. Marjan Gjurovski, Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Philosophy – Skopje When it comes to security and stability between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria, there is really no room for open questions. Security cooperation is developing, both countries are guarantors of the peace and stability of the …

Analysis of Macedonian-Bulgarian relations Read More »

NDJESHMËRIA POZITIVE E NJË PROPOZIMI QË ZHBLLOKOI PROCESIN E INTEGRIMEVE

Në mozaikun e madh të integrimeve të shtetit dhe të ardhmes evropiane qytetarët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, edhe pse të vetëdijshëm për ndjeshmërinë e kontestit me Bullgarinë, i cili është identitar dhe kulturor, në optikën e tyre, ata e kanë parë vetëm dritën e momentit historik, që do i mundësonte Maqedonisë së Veriut përfundimisht …

NDJESHMËRIA POZITIVE E NJË PROPOZIMI QË ZHBLLOKOI PROCESIN E INTEGRIMEVE Read More »