Евротинк започнува со реализација на проектот „Со локални совети за превенција кон подобрена соработка”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
ask, who, what

Центарот за европски стратегии – Евротинк започнува со реализација на проектот „Со локални совети за превенција кон подобрена соработка“, поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје, преку програмата за „Мали демократски грантови”.

Главната цел на проектот е да поттикне процес на соработка помеѓу општините, полицијата и граѓаните преку кој ќе се унапреди партиципативното донесување одлуки во полицијата, по пат на зајакнување на функционалноста на локалните совети за превенција (ЛСП).

Активностите ќе се состојат од длабински мониторинг и активности за застапување со повеќе засегнати страни. Проектот ќе придонесе кон понатамошно промовирање на концептот на полиција во заедницата во Северна Македонија, зајакнувајќи ја неговата функција како јавен сервис за граѓанитеА

US EMB Skopje Seal

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа