ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ВИДУВАЊЕ НА ДЕТЕТО СО РОДИТЕЛОТ СО КОЈ НЕ ЖИВЕЕ

mcet-blue-background-small

Целта на овој документ за јавна политика е да укаже на проблемите кои се јавуваат во практиката при спроведувањето на решенијата за видување помеѓу родителот и детето, а се со цел да се изгради еден функционален и ефикасен систем.