ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЈА И НЕЈЗИНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

mcet-blue-background-small

Овој документ за јавна политика го сумира досега постигнатото на полето на ПЗК и укажува на предизвиците на кои треба да се одговори во иднина.