Македонската економија заснована врз знаење – заглавена помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето!?

mcet-blue-background-small

Oвој документ ја анализира ефективноста на јавните политики наспроти нивната заглавеност помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето во поглед на исполнувањето на целите за изградба на економија заснована врз знаење.