ПОВИК за избор на експерт-истражувач во рамките на проектот Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк (Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink / IPA/2017/393-851)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

1. Цел на повикот

Проектот Со критичко мислење до граѓани со медумска умешност – КриТинк (Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink – IPA/2017/393-851, види повеќе во поглавје 6 подолу)имплементиран од Фондација за интернет и општество Метаморфозис и ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии,објавува повик за избор на еден/на истражувач/ка кој/а во соработка со и во според насоки на проектниот тим ќе спроведе низа активности (види дел 3 подолу) поврзани сo канцелариско и теренско истражување, пишување на аналитички извештај и застапување на тема способност за критичко мислење и медиумска умешност кај младите. Резултат на активностите е да се направи студија за јавни политики, базирана на докази, која ќе претставува основа за давање препораки за видот на интервенција потребен во политиките кои ја тангираат способноста на јавноста да се справи со медиумски манипулации, пропаганда, лажни вести, и поврзани појави.

2. Опсег на повикот

Повикот е наменет за поединци (физички лица), државјани на државата на спроведување на активностите, со најмалку три години работно искуство во спроведување истражувачки активности од областа на општествените науки. Минималното ниво на образование на кандидатите е високо (завршен седми степен). Услов е и одлично познавање на англискиот јазик. Предност имаат млади истражувачи, докторанти односно напредни постдипломски студенти. Предност е и поседувањето искуство во истражување на политики и новинарство  (policy research).

3. Спроведување на активностите

Од избраниот кандидат ќе се очекува активностите да ги спроведува во соработка со и според насоки на проектниот тим, според работен план кој индикативно вклучува:

  • Канцелариско истражување и развој на прашалник за теренско истражување (20 дена)
  • Организација, спроведување, кодирање и анализа на интервјуа (10 дена)
  • Дизајн, спроведување и анализа на три фокус групи (20 дена)
  • Пишување на студија (10 дена)
  • Подготовка на анкетен прашалник, анализа на резултати од анкета и пишување на анализа (10 дена)

Вкупниот број на работни денови изнесува седумдесет (70). За секој работен ден е предвиден надоместок од 60 евра во бруто износ кои ќе бидат исплатени во денарска противвредност, според курсот на проектот.

Вкупната временска рамка за спроведување на активностите е 7 месеци, од 1 март до 30  септември.

4. Рокови, динамика и услови

Рокот за пријавување на кандидат(к)итe е 21 февруари 2020 година, до 17 часот. Најдобро рангираните кандидати ќе бидат известени за интервју со проектниот тим најдоцна до 20 февруари 2020 година. Избраниот кандидат ќе биде поканет да потпише договор за регулирање на меѓусебните обврски со проектот најдоцна до 21 февруари 2020 година. Од избраниот кандидат ќе се очекува да биде на располагање за спроведување на активностите веднаш по потпишување на договорот. Во времетраењето на активностите, проектот ќе овозможат просторни услови и ресурси за непречена работа за избраниот кандидат. Вкупниот број на работни денови изнесува седумдесет (70). За секој работен ден е предвиден надоместок од 60 евра во бруто износ кои ќе бидат исплатени во денарска противвредност, според курсот на проектот, по поднесен тајм шит.

5. Начин на пријавување и избор

Документите за пријавување (Мотивациско писмо и Биографија/Резиме)  треба да се достават исклучиво во електронска форма на info@eurothink.mkсо назнака: CriThink RESEARCHER,  најдоцна до21 февруари 2020 година, до 17 часот. Во мотивациското писмо треба да бидат наведени контакт податоци.

За позицијата ќе биде избран кандидат според следните критериуми:

Искуство во спроведување на истражувачки проекти од областа на општествените науки

Квалитет на општата биографија и мотивациско писмо

Резултати од интервјуто

Целиот повик можете да го погледнете на следниов линк.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа