Анекетно истражување ЕВРОМЕТАР – зима 2019

4

Северна Македонија & Европската Унија, очекувања и ставови на граѓаните