LOADING

Type to search

Стратешко планирање и креирање на јавните политики: Нерешена Рубикова коцка

Публикации Работни програми

Стратешко планирање и креирање на јавните политики: Нерешена Рубикова коцка

Share

Целта на овој документ е да даде преглед на креирањето на политиките во Република Македонија, односно на правилата кои го уредуваат креирањето на политиките, но и вистинската практика на креирање на политиките, како и да се утврди дали постојат празнини меѓу правилата што се воспоставени и практичната примена на истите. Главното прашање на кое ќе се обиде да одговори овој документ е Дали формално утврдените правила, со кои се уредени креирањето, координацијата и планирањето на политиките, се спроведуваат во практиката од страна на Владата и министерствата?

Tags:

Leave a Comment