Статут на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии

transparency

Согласно член 18 и член 23 од Законот за здруженија на граѓани и фондации на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/10), на седницата одржана на 28 септември 2018 година, Собранието го донесе новиот Статут на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии.