Анализа на работата на Регулаторната комисија за енергетика

10

Главна цел на оваа анализа е да одговори на прашањето: „Дали и колку РКЕ ја врши задачата на независно регулаторно и надзорно тело во Република Македонија?“ Притоа, анализата ќе се обиде да одговори на две потпрашањата кои се наметнуваат: 1) Дали и до кој степен РКЕ успешно ги остварува своите законски надлежности? и 2) До кој степен РКЕ е независна, транспарентна и отчетна во својата работа?