Day: д.м.г

ШТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ 2018 ГОДИНА – Запис 1 од Дневник на пристапувањето

„Дневник на пристапувањето“ е алатка преку која се следи работата на Владата на Република Македонија, развојот на европските политики, имплементирањето на итните реформски приоритети и редовниот политички дијалог меѓу Македонија и Европската Унија или, со други зборови, процесот на пристапување на Македонија во Европската Унија. Дневникот ќе се обиде да ги анализира клучните случувања, како …

ШТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ 2018 ГОДИНА – Запис 1 од Дневник на пристапувањето Read More »

WHAT WILL 2018 BRING? Accession Log ENTRY #1

“Accession Log” is a tool that monitors the work of the Government of the Republic of Macedonia, development of European policies, implementation of the urgent reform priorities and the regular political dialogue between Macedonia and the European Union, or in other words, Macedonia’s EU accession process. his is a first document/product that has resulted from …

WHAT WILL 2018 BRING? Accession Log ENTRY #1 Read More »